Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van De Opfleurist. Lees deze pagina goed
door voordat je overgaat tot de aankoop van een mooi product.

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Toepasselijkheid
Artikel   3 – Het aanbod
Artikel   4 – De overeenkomst 
Artikel   5 – Herroepingsrecht
Artikel   6 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd
Artikel   7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan
Artikel   8 – Verplichtingen van De Opfleurist bij herroeping
Artikel   9 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 10 – De prijs
Artikel 11 – Nakoming en extra garantie
Artikel 12 – Levering en uitvoering
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
Artikel 17 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden


Artikel 1 – Definities


In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 
1.1.      Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de klant producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door De Opfleurist worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en De Opfleurist;
1.2.     Bedenktijd: de termijn waarbinnen de klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
1.3.      Klant: de wederpartij die een overeenkomst aangaat met De Opfleurist;
1.4.      Dag: kalenderdag;
1.5.      Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
1.6.      Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
1.7.       Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
1.8.       Ondernemer: De Opfleurist, gevestigd te Groningen, KvK-nummer 66667259, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als De Opfleurist.
1.9.       Overeenkomst: de koopovereenkomst tussen beide partijen;


Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1.      Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertjes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door De Opfleurist waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2.      Van toepassing is de laatst toegestuurde versie van deze algemene voorwaarden.
2.3.      Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze leveringsvoorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassingen zullen zijn.
2.4.       Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overig in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
2.5.      De Opfleurist heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig aan te passen voor nieuwe overeenkomsten.

 

Artikel 3 – Het aanbod

3.1.      Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
3.2.      Het aanbod bevat een nauwkeurige en volledige omschrijving van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de klant mogelijk te maken. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden De Opfleurist niet.


 
Artikel 4 – De overeenkomst
 
4.1.      De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 3, tot stand op het moment dat de klant het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarde aanneemt.
4.2.      Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Opfleurist onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van het aannemen van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanname niet door de De Opfleurist is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
4.3.      Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft De Opfleurist passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.4.      De Opfleurist kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien De Opfleurist op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd om een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.5.      De Opfleurist zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
   
   4.5.1.      Het e-mailadres van De Opfleurist waar de klant met klachten terecht kan;
   4.5.2.      De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken;
   4.5.3.      De informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
   4.5.4.      De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling;
   4.5.5.      Het modelformulier van herroeping, alleen wanneer de klant recht op herroeping heeft.

 
Artikel 5 – Herroepingsrecht
 
5.1.      De klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 30 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De Opfleurist mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
5.2.      De in lid 5.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de klant het product heeft ontvangen.   
 

Artikel 6 – Verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd
 
6.1.      Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij/zij dat in een winkel ook zou doen.
6.2.      De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 6.1.
6.3.      De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als De Opfleurist hem/haar niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.


 
Artikel 7 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de klant en kosten daarvan
 
7.1.      Als de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping aan De Opfleurist.
7.2.      Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag na de herroeping aan De Opfleurist,, zendt de klant het product terug, of overhandigt hij/zij dit aan (een gemachtigde van) De Opfleurist. Dit hoeft niet als De Opfleurist heeft aangeboden het product zelf af te halen. De klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij/zij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
7.3.      De klant zendt het product terug met al het bijbehorende, in originele staat en verpakking, en conform de door De Opfleurist verstrekte instructies.
7.4.      Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
7.5.      De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als De Opfleurist niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als De Opfleurist aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen.       
7.6.      Als de klant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.


 
Artikel 8 – Verplichtingen van De Opfleurist bij herroeping
 
8.1.      Als De Opfleurist de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt zij na ontvangst van deze melding een ontvangstbevestiging.
8.2.      De Opfleurist vergoedt alle betalingen van de klant binnen 14 dagen na het retourontvanger van de product(en), mits de producten aantoonbaar door de klant beschadigd zijn en niet meer gebruikt kunnen worden voor verdere verkoop. Dan heeft De Opfleurist recht om het aankoopbedrag niet te vergoeden.
8.3.      De Opfleurist gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de klant heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.

 

Artikel 9 – Uitsluiting herroepingsrecht
  
De Opfleurist kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als De Opfleurist dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
 
9.1.      Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop De Opfleurist geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
9.1.      Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
9.2.      Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
9.3.      De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
   
   9.3.1.      De uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant; en
   9.3.2.      De klant heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 10 – De prijs
 
10.1.      Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
10.2.      In afwijking van het vorige lid kan De Opfleurist producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar De Opfleurist geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
10.3.      Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
10.4.      De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
10.5.      Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien De Opfleurist dit bedongen heeft en:
   
   10.5.1.      Deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
   10.5.2.      De klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.


 
Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie
 
11.1.      De Opfleurist staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat De Opfleurist er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
11.2.      Een door De Opfleurist, diens toeleverancier verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover De Opfleurist kan doen gelden indien De Opfleurist is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
11.3.      Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van De Opfleurist, diens toeleverancier waarin deze aan de klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij/zij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.


 
Artikel 12 – Levering en uitvoering
 
12.1.      De Opfleurist zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
12.2.      Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan De Opfleurist kenbaar heeft gemaakt.
12.3.      Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal De Opfleurist geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij/zij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
12.4.      Na ontbinding conform het vorige lid zal De Opfleurist het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
12.5.      Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij De Opfleurist tot het moment van bezorging aan de klant of een vooraf aangewezen en aan De Opfleurist bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


 
Artikel 13 – Betaling
 
13.1.      Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de klant de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
13.2.      Bij de verkoop van producten aan klanten mag de klant in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
13.3.      De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan De Opfleurist te melden.
13.4.      Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij/zij door De Opfleurist is gewezen op de te late betaling en De Opfleurist de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is De Opfleurist gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De Opfleurist kan ten voordele van de klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.


 
Artikel 14 – Klachtenregeling
 
14.1.      De Opfleurist beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
14.2.      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij De Opfleurist.
14.3.      Bij De Opfleurist ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Opfleurist binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
14.4.      De klant dient De Opfleurist in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 – Geschillen
 
15.1.      Op overeenkomsten tussen De Opfleurist en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
15.2     Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Geschillen zullen enkel worden beslecht in het arrondissement waarin De Opfleurist is gevestigd.
15.3.     In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens De Opfleurist en betrokken derden 12 maanden.


 
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
 
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 


Artikel 17 – Wijziging van de Algemene Voorwaarden
 
17.1.      Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.